Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí při používání naší webové stránky www.proex2000.cz je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás v následujícím textu důkladně informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů. Odpovědná za ochranu osobních údajů na této webové stránce je společnost ProEx 2000 spol. s r.o., IČ 63494213 se sídlem Veslařská 3071/25, Žabovřesky, 637 00 Brno

(dále jako "ProEx 2000 spol. s r.o."). Při používání a zpracovávání osobních údajů přísně dodržuje příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Právo na používání osobních údajů jako anonymních dat přísluší s výhradou níže popsaných práv dotčených osob v zákonem přípustném rozsahu společnosti Společnost, a.s.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí jen pro www.proex2000.cz ; (dále jako "naše webová stránka") a s ní související podstránky, avšak pro webové stránky, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami. Zkontrolujte si, prosím, prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami, protože tyto webové stránky nepodléhají naší kontrole a společnost ProEx 2000 spol. s r.o. není odpovědná za jejich obsah a opatření na ochranu osobních údajů.

Bezpečnost dat

Společnost ProEx 2000 spol. s r.o. přijala na ochranu Vašich osobních údajů přiměřené technické a organizační opatření, které chrání Vaše osobní údaje mimo jiné před ztrátou, manipulací nebo neoprávněným přístupem. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a průběžně jsou přizpůsobovány podle nejnovějších poznatků stavu techniky. Pokud by došlo k porušení ochrany Vašich osobních údajů, budeme Vás bez zbytečného odkladu v během 72 hodin informovat, pokud by takové porušení ochrany Vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro Vaše práva.

Pokud jste dostali přístupové údaje pro přístup k našim on-line nástrojům na naší webové stránce a jejich používání, jste odpovědný jako uživatel za bezpečné uschování svého jména a hesla a za jejich uchování v tajnosti.

Používání webové stránky nezletilými osobami

Upozorňujeme na to, že všechny on-line nástroje na naší webové stránce, které zpracovávají osobní údaje, mohou používat výhradně osoby, které dovršily 16. rok věku. Použití on-line nástrojů a z toho vyplývající zpracovávání dat uživatelům pod touto věkovou hranicí bez souhlasu rodičů / zákonných zástupců je zakázáno. Pokud by přesto došlo k zpracovávání takových osobních údajů, zastavíme zpracování, jakmile se o tom dozvíme.

Sběr a zpracovávání osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje             

 • Osobní údaje zpracováváme podle aktuálně platných zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů. Pokud s námi koresponduje nebo vyplníte formulář s osobními údaji na naší webové stránce, vezměte na vědomí, že osobní údaje, které jste uvedli v příslušném formuláři, jsou zpracovávány pouze pro konkrétní účel podmínek tam uvedených.

Partneři

Společnost ProEx 2000 spol. s r.o. nezpracovává všechny osobní údaje sama, ale s podporou profesionálních partnerů a smluvně pověřenými dodavateli služeb a prací. Partneři byli pečlivě vybráni a vhodnými technickými a organizačními opatřeními se starají o to, aby se zpracovávání Vašich osobních údajů uskutečňovalo v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů a bylo zaručeno dodržení Vašich práv. Partnerům není dovoleno používat přenechané osobní údaje na vlastní nebo komerční účely nebo je poskytovat třetím stranám.

Společnost ProEx 2000 spol. s r.o. neposkytuje Vaše osobní údaje třetím stranám - například vydavatelstvím seznamů adres a společnostem provádějícím přímou reklamu.

Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Pokud se rozhodnete poskytnout nám Vaše osobní údaje za některým účelem podle nabídek daných naší webovou stránkou, z hlediska zákonnosti jejich zpracování může jít o jejich poskytnutí:

 • bez Vašeho souhlasu za účelem uzavření předsmluvního nebo smluvního vztahu nebo
 • s Vašim souhlasem  (např. Přihláška k odběru bulletinu, Marketingové aktivity, Průzkum spokojenosti klienta ...).
 • Vždy však při daném formuláři, do kterého vkládáte Vaše osobní údaje, je uveden minimálně účel zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, zdůvodnění souhlasu a doba zpracování.

Práva dotčených osob

Pokud jde o zpracování údajů, můžete uplatnit následující práva, která Vám přísluší:

Právo na informace

Můžete požadovat potvrzení o tom, zda a v jaké míře se zpracovávají Vaše osobní informace.

Právo na opravu

Pokud o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu, příp. jejich doplnění.
Pokud jste si zřídili uživatelský účet, můžete ke svým osobním údajům přistoupit kdykoliv a tyto sami opravit nebo doplnit. Kromě toho můžete uživatelský účet kdykoliv uzavřít.

Právo na vymazání

Můžete požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud zanikl důvod, pro který byly sbírány, jde o neoprávněné zpracovávání, zpracovávání zasahuje neúměrně do oprávněných chráněných zájmů nebo se zpracování údajů opírá o Váš souhlas a Vy jste ho odvolali. Přitom je třeba si uvědomit, že mohou existovat jiné důvody, které mohou okamžitému vymazání Vašich údajů odporovat, např. zákonem upravené lhůty uložení, probíhající řízení, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků atd.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů, když:

 • popíráte správnost těchto údajů, a to po dobu, která nám umožní správnost údajů prověřit,
 • zpracování Vašich údajů je neoprávněné, smazání však odmítnete a namísto toho požadujete omezení používání údajů,
 • už údaje na plánovaný účel nepotřebujeme, avšak Vy potřebujete tyto údaje ještě na uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • jste podali námitky proti zpracování údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete od nás požadovat, abychom Vám Vaše údaje, které jste nám poskytli, dali k dispozici ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy mezi námi a zpracování probíhá s pomocí automatizovaných postupů.

Právo na námitku

Pokud zpracováváme Vaše údaje za účelem provedení úkolů, které jsou ve veřejném zájmu, za účelem výkonu veřejné moci nebo pokud se při zpracovávání odvoláváme na nutnost ochrany našich oprávněných zájmů, můžete podat námitku proti zpracování údajů, pokud existuje rozhodující zájem na ochranu Vašich údajů. Zasílání reklamy můžete odvolat kdykoliv bez uvedení důvodů.

Právo na stížnost

Pokud jste toho názoru, že jsme při zpracovávání Vašich údajů porušily český nebo evropský zákon o ochraně osobních údajů a tím porušily Vaše práva, žádáme Vás tímto, abyste nás kontaktovali, abychom mohli objasnit případné dotazy. Samozřejmě máte také právo stěžovat se na českém úřadě pro ochranu osobních údajů, příp. u evropského orgánu dohledu.

Tato práva můžete uplatnit přímo ve společnosti ProEx 2000 spol. s r.o. oznámením na e-mailové adrese info@proex2000.cz.

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Získávání a zpracování anonymních údajů

Na této webové stránce jsou použity softwary pro analýzu používání stránek. Vyhodnocením těchto údajů získáváme důležité poznatky o preferencích uživatelů. Tyto poznatky pomáhají zlepšovat kvalitu nabídky. Při každé návštěvě stránky se konkrétně neomezeně zaznamenávají tyto údaje:

 • Anonymní tvar IP adresy, který zaslal požadavek
 • Datum a čas zaslání požadavky
 • Název prohlížené stránky resp. souboru
 • Linku, ze které stránky jste se na tuto stránku dostali
 • Prohlížeč a verze prohlížeče, který uživatel používá
 • Operační systém, který uživatel používá

Tyto údaje se vyhodnocují pro statistické účely. Přitom jsou to výhradně informace, které nepřipouštějí spojení s vaší osobou. Jako uživatel zůstáváte anonymní.

Používání cookies

V souvislosti s tímto se používají také takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetové nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii. Váš webový prohlížeč ho stáhne při první návštěvě webové stránky. Při dalším vyvolání této webové stránky stejným koncovým zařízením se soubor cookie a v něm uložené informace, buď odešle zpět na webovou stránku, která ho vytvořila (First Party Cookie), nebo odešle na jinou webovou stránku, ke které patří (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že již byla tímto prohlížečem jednou vyvolána, a v mnoha případech obmění zobrazený obsah.

Při návštěvě této stránky se používají aktuální cookies.

Technická cookies: k tomu, aby náše webové stránky fungovaly správně. Bez nich by náš web vůbec nemohl fungovat.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit naše webové stránky, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače) na URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho webu.

Na používání cookies jste nám udělili Váš předchozí souhlas. Za souhlas se považuje i aktivace cookies prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Cookies na této stránce můžete kdykoli deaktivovat. Prosím vezměte na vědomí, že deaktivací cookies může být funkčnost stránky omezena.

Prosím vezměte na vědomí, že s ohledem k funkčnosti webové stránky se evropské směrnice netýkají nezbytných cookies a nedají se deaktivovat. Abyste tyto cookies deaktivovali, vytvoří se ve vašem prohlížeči "Opt-Out" cookie, aby se váš nesouhlas dal přiřadit. V případě, že použijete jiný prohlížeč respektive jiný počítač nebo cookies vymažete, musíte cookies opět deaktivovat.
 

Kontaktní údaje
ProEx 2000, spol. s.r.o.
Centrála Brno
Veslařská 25
Brno-Jundrov, 637 00
e-mail: info@proex2000.cz
telefon: +420 541 221 616

Otevírací doba
Po - Pá     7:00 - 16:30
So         7:00 - 12:00 - Duben - Prosinec
Ne         zavřeno