Všeobecné obchodní podmínky společnosti ProEx 2000, spol. s r. o.

platné od 1.1.2023


Tyto dodací a prodejní podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „VOP“) jsou podkladem pro prodej veškerých movitých věcí v internetovém obchodě společnosti ProEx 2000, spol. s r. o., sídlem Veslařská 3071/25, Žabovřesky, 637 00 Brno, IČO: 63494213 (dále také jen jako ,,prodávající“), který je dostupný na internetových stránkách www.proex2000.czcz

„Kupujícím“ se v dalším textu rozumí odběratel nebo zákazník, a to bez ohledu na to, zda se jedná o soukromou (fyzickou) či právnickou osobu nakupující prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále také jen jako ,,e-shop“).

„Spotřebitelem“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti či mimo rámec výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


1.    
Uzavření kupní smlouvy – objednávka

Dodávka předmětu koupě (dále též jako ,,zboží“) se uskutečňuje na základě objednávky kupujícího, pro jejíž podání platí následující podmínky:

Objednávka je kupujícím vytvořena, pokud vybrané zboží, včetně určení požadovaného množství, tzv. ,,vloží do košíku“ kliknutím na tlačítko s názvem ,,Vložit do košíku“ u příslušného zboží.

Před odesláním objednávky je kupující, kterýžto je fyzickou osobou povinen do formuláře uvést:
1.    Jméno a příjmení
2.    Bydliště
3.    Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
4.    Doručovací adresu
5.    Fakturační adresu

Před odesláním objednávky je kupující, kterýžto je právnickou osobou povinen do formuláře uvést:
1.    Obchodní firmu a IČO (je-li plátcem DPH tak též DIČ)
2.    Plnou adresu sídla
3.    Doručovací adresu
4.    Osobu oprávněnou jednat ve věci objednávky za právnickou osobu
5.    Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé z důvodu uvedení chybných údajů v objednávce kupujícím.
Před odesláním objednávky je kupující povinen zvolit požadovaný způsob platby a doručení zboží.

Objednávka je odeslána okamžikem kliknutí na tlačítko s názvem ,,Dokončit objednávku“

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně zásad zpracování osobních údajů, a že s těmito zásadami a obchodními podmínkami souhlasí ve znění účinném ke dni odeslání své objednávky.

Dále kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s kupní cenou jím objednaného zboží, jeho množstvím, popisem, vzhledem, provedením a dalšími jeho vlastnostmi zjistitelnými z prezentace zboží na e-shopu prodávajícího.

Přijetí objednávky prodávající kupujícímu bezodkladně potvrdí elektronickou zprávou zaslanou na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu či zprávou zaslanou na kupujícím uvedené telefonní číslo. Toto potvrzení bude kupujícímu doručeno do 24 hodin od okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající je povinen přidělit každé objednávce její vlastní číslo, kteréžto je součástí kupujícímu zaslaného potvrzení objednávky.

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, kdy prezentace zboží prodávajícím na internetových stránkách e-shopu je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn v případě některých druhů zboží, zejména zboží atypického nebo upravovaného na míru, požadovat od kupujícího složení zálohy do výše 100 % z očekávané ceny objednávaného zboží. V případě neodebrání atypického či na míru upraveného zboží kupujícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené zálohy.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího kdykoli odmítnout, a to i bez udání důvodu. Toto odmítnutí musí být prodávajícím kupujícímu bezodkladně oznámeno pomocí elektronické zprávy zaslané na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo uvedené kupujícím při objednávce zboží.

2.    
Zpětvzetí objednávky

Kupující může vzít objednávku zpět, dokud mu prodávajícím není doručeno potvrzení objednávky, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího. V této zprávě musí být kupujícím uvedeno číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího.

Při zpětvzetí objednávky je kupujícímu bezodkladně vrácena zaplacená kupní cena prostřednictvím zaslání na bankovní účet, který kupující za tímto účelem sdělí, platební kartu či prostřednictvím poštovní poukázky.

V případě zpětvzetí objednávky v době kdy, již bylo zboží předáno prodávajícím k přepravě je kupující povinen prodávajícímu uhradit účelně vynaložené náklady spojené se zasláním zboží.


3.
Předmět objednávky a jakost

Předmětem objednávky je zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím e-shopu a zde prezentované.

Kupující bere na vědomí, že vzhled zboží prezentovaného prodávajícím na e-shopu může být, především co se odstínů barev týče, mírně zkreslen s ohledem mj. na kvalitu fotografie zboží a další proměnné činitele včetně těch, které jsou v moci kupujícího jako např. nastavení počítačového monitoru, na kterém jest e-shop kupujícím prohlížen.


4.
Kupní cena

Kupní cena zboží je uvedena u daného konkrétního zboží na e-shopu s tím, že uvedená cena odpovídá ceně jednoho kusu předmětného zboží.
 
Výsledná kupní cena odpovídá kupujícím odeslané objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo navýšit kupní cenu dodávaného zboží v případě navýšení ceny ze strany výrobce, dodavatele nebo v případě navýšení nákladů spojených s přepravou. Kupující bude o této skutečnosti předem informován a v případě nesouhlasu může do 14-ti dnů od kupní smlouvy odstoupit.

Sleva poskytovaná k objednanému zboží platí pouze v případě, že je uvedena v objednávce potvrzené prodávajícím.

Kupující je povinen hradit ceny zvýšené o DPH dle platných právních předpisů.


5.
Platební podmínky, smluvní pokuty

Kupující zaplatí kupní cenu takto:

a)    Platba bankovním převodem
Zboží je vydáváno po připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího. Za doklad o provedené platbě se považuje doklad o provedené platbě a jejím připsání na účet prodávajícího vydaný peněžním ústavem. Lhůta pro dodání zboží se v takovém případě prodlužuje o dobu potřebnou k provedení platby a připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

b)    Platba kartou
Zboží je vydáváno po doručení notifikace o přijetí platby. Tuto notifikaci zasílá prodávajícímu provozovatel online platební brány. Současně tento provozovatel zašle potvrzení o provedení platby kupujícímu. Lhůta pro dodání zboží se v takovém případě prodlužuje o dobu potřebnou k provedení platby a připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

c)    Platba dobírkou
Zboží je vydáváno proti úplnému v hotovosti či platební kartou provedeném a úplném zaplacení kupní ceny kupujícím při dodávce zboží.

d)    Platba hotově či kartou při převzetí v provozovně prodávajícího


6.
Platba po odebrání zboží

V případě uzavřené rámcové kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím uhradí kupující prodávajícímu za překročení doby splatnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení.

Uplatněním smluvní pokuty není vyloučen nárok na náhradu škody.

Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na povinnost kupujícího zaplatit včas sjednanou kupní cenu zboží v plné výši.


7.
Dodací podmínky

Dodávka je splněna:

a)    v případě vlastního odvozu kupujícím, převzetím zboží kupujícím a jeho naložením na přepravní prostředek kupujícího nebo předáním (naložením) přepravci, kterého určí kupující v objednávce;

b)    v případě dovozu dopravními prostředky zajišťovanými prodávajícím převzetím kupujícím tzn. naložením a dovezením zboží na kupujícím v objednávce určené místo a předáním zboží dopravcem Kupujícímu.

c)    v případě dovozu zboží kupujícímu výrobcem přímo z výrobního závodu.

V případě vlastního odvozu zboží zajišťuje naložení nákladu kupující.

V případě dovozu zajišťovaného prodávajícím, zajišťuje prodávající vyložení zboží v místě určeném kupujícím v objednávce, které musí být, i s ohledem na konkrétní zboží,  dostupné vhodnými dopravními prostředky, přičemž prodávající zajišťuje pouze složení zboží z vozidla a nezajišťuje jeho dopravu do budov či na jiná místa. V případě závozu zboží prodávajícím má prodávající právo požadovat prokázání totožnosti přebírajících osob v místě dodání.

V případě nemožnosti dopravit zboží na adresu uvedenou kupujícím při objednávce např. z důvodu faktické neprůjezdnosti pozemní komunikace nebo z důvodu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci splní prodávající svou povinnost dodat zboží kupujícímu jeho doručením na, od kupujícím uvedené adresy, nejbližší vhodné místo, na které je možné se zbožím fakticky dojet bez porušení pravidel silničního provozu. Prodávající nebo doručující řidič v této věci neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem domluvy vhodného místa složení zboží. Pokud se takové místo nepodaří s kupujícím domluvit, bude zásilka navrácena prodávajícímu, kterýžto může po kupujícím požadovat náhradu nákladů spojených s tímto marným pokusem o doručení zboží.

Kupující je povinen zboží odebrat a odvézt nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy je prodávajícím vyrozuměn o tom, že zboží je připraveno k odběru v objednávce kupujícím zvolené provozovně prodávajícího. V případě prodlení kupujícího je prodávající oprávněn požadovat skladné ve výši 100 Kč za každý započatý den.

Každý odběr zboží zajišťovaný přepravcem kupujícího je možno uskutečnit pouze po předložení platného písemného zmocnění dopravce (řidiče), který pro kupujícího převzetí zboží provádí.

Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu doklad o prodeji (daňový doklad, nebo prodejku a dodací list).

V případě, že kupující požaduje zaslání daňového dokladu prodávajícím v listinné podobě, souhlasí s účtováním poplatku ve výši 20,- Kč včetně DPH jako náhradu za poskytnutí služby spojené s vystavením a zasláním daňového dokladu.


8.
Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

Zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím po úplném zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží.  

Balení
Některé zboží je dodáváno na vratných paletách. Za paletu je účtována zálohová částka dle dodacích a prodejních podmínek příslušného výrobce.

Při vracení palety na základě dokladu potvrzujícího nákup palety je kupujícímu dobropisována částka, snížená o amortizaci palety, dle dodacích a prodejních podmínek příslušného výrobce, a to do 5 měsíců od data prodeje.

Prodávající přijímá zpět pouze palety nepoškozené, schopné dalšího použití k expedici výrobků. Tím se mimo jiné rozumí, že všechny díly palety musí být spojeny hřebíky, díly palety nesmí být poškozené. V případě, že zákazník dopraví nebo předá poškozenou paletu, zejména, když chybí část palety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, např. přeražené prkno, chybějící, shnilé prkno nebo hranol, dřevotřískové hranoly, není Prodávající povinen takovou paletu přijmout a odkoupit.

Balení výrobků se řídí dodacími podmínkami jejich výrobců. Pokud není prodávajícím u konkrétního zboží na e-shopu uvedeno jinak, jsou obaly součástí kupní ceny zboží a jsou nevratné.

V případě zboží křehkého, či jinak snadno náchylného k poškození, je prodávající oprávněn před odesláním kupujícímu otevřít obal takovéhoto zboží či zboží z obalu vyjmout za účelem vhodného dodatečného zabalení či jiného zabezpečení z důvodu prevence poškození zboží během přepravy.


9.
Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Prodávající odpovídá za vady na dodávaném zboží v rozsahu technických parametrů stanovených příslušnými technickými normami v závislosti na záruční době a podmínkách výrobce, nejméně však v rozsahu daném právními předpisy. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající však neodpovídá za vady zboží, které nesplňuje parametry příslušných technických norem, a z těchto důvodů byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

Prodávající dále neodpovídá za škodu a vady vzniklé v důsledku nesprávného užívání zboží, kdy kupující jest povinen zboží užívat způsobem, který odpovídá popisu zboží, účelu, kterému má sloužit a bezpečnostním standardům daného zboží. Zároveň prodávající neodpovídá za škody a vady způsobené nevhodnou či nedostatečnou údržbou zboží.

Pro uplatňování nároku z titulu vad zboží platí následující podmínky:
a)    Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (zpravidla na dodací list).
b)    Skryté vady je kupující povinen reklamovat bezodkladně po zjištění vady, a to v rámci záruční doby a záručních podmínek.
c)    Reklamaci z titulu odpovědnosti za vady nebo jakosti zboží uplatní kupující vyplněným reklamačním protokolem volně dostupným ke stažení na e-shopu prodávajícího s přiloženou kopií potvrzení objednávky zaslaného prodávajícím nebo potvrzeného záručního listu a zasláním fotografií reklamovaného zboží, případně dostavením se s těmito dokumenty a reklamovaným zbožím na některou z provozoven, jejichž adresy jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího. V případě reklamace pevných částí stavební konstrukce lze po domluvě zajistit obhlídku na místě stavby. Takový souhlas musí být udělen písemně a obhlídku na místě zajišťuje prodávající za dozoru technického pracovníka výrobce reklamovaného zboží.
d)    Reklamace bude dále obsahovat identifikaci výrobku, popis vad, nebo přesné určení, jak se vada projevuje a počet vadných kusů.
e)    Nedodržení uvedených reklamačních lhůt má za následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z titulu vad zboží.

Prodávající má právo kdykoli před uznáním reklamace provést prohlídku reklamovaného zboží, proto je kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

10.
Reklamační řád pro spotřebitele

Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

Ustanovení uvedená předchozím odstavci těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

O přijetí reklamace bude prodávající kupujícího informovat do 3 pracovních dnů emailem nebo zasláním zprávy na poskytnuté telefonní číslo kupujícího. Pokud je na posouzení reklamace nutné vynaložit více času, například při zasílání zboží na posouzení k dodavatelům, prodávající bude o této skutečnosti kupujícího informovat tak, aby došlo k odsouhlasení nezbytné doby pro posouzení reklamace.   

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.  S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.  

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese ProEx 2000, spol. s r.o., Veslařská 3071/25, 637 00 Brno, telefonicky na čísle 608 315 161      či elektronickou poštou na adrese eshop@proex2000.cz

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nemá-li zboží sjednané vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


11.
Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

V případě, že dodávka zboží byla zaplacena předem a na straně prodávajícího se vyskytly neodstranitelné překážky, pro které nemůže dodávku uskutečnit ve sjednané lhůtě, a pokud nebude sjednána náhradní lhůta pro plnění, má prodávající právo od smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně kupujícího vyrozumí a bezodkladně mu vrátí zaplacenou kupní cenu. Prodávající může od smlouvy odstoupit též tehdy, pokud se kupujícím objednané zboží ukázalo jako nedostupné např. v důsledku zpoždění aktualizací systému spravujícího dostupnost zboží a stav objednávek v e-shopu.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřených kupních smluv podle těchto podmínek, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za jakékoli škody následné nebo nepřímé.

V případě, že kupující odstoupí, od již uzavřené kupní smlouvy (prodávajícím potvrzené objednávky) a prodávajícímu vzniknou v této souvislosti náklady, které je povinen hradit, jako je např. dokončená výroba speciálního zboží, nákup zboží od jiných dodavatelů apod., má prodávající právo požadovat úhradu těchto nákladů po kupujícím. Prodávající vystaví na tyto náklady řádný daňový doklad, který zašle kupujícímu, který je povinen jej uhradit.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

Obvykle nebude možné se dohodnout na odstoupení od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo zboží které lze vrátit balené pouze po celých nebo neporušených baleních či neporušených obalech. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

12.
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, atypického zboží objednaného pro konkrétní zakázku, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo zboží které lze vrátit balené pouze po celých nebo neporušených baleních či v neporušených obalech.

Nelze odstoupit od kupní smlouvy jeví-li zboží známky opotřebení.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, kterýžto je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na e-mailovou adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem v souladu s výše uvedeným ustanovením se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícím, v jakémkoli obalu tak, aby nedošlo při přepravě k poškození.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí spotřebitel.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle výše uvedeného ustanovení těchto Podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu vrátil.

Kupující, kterýžto je spotřebitelem, odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn účtovat na vrácené zboží % srážku je-li to v obchodních podmínkách výrobce vraceného zboží.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr-coi.cz.

 

12.
Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data sdělena kupujícím prodávajícímu v procesu objednávky a koupě zboží jsou považována za důvěrná a prodávající se zavazuje s nimi nakládat v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.

Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

13.
Informace ohledně mimosoudního řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


14.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak řídí se zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákazník).

Pokud některé ustanovení smlouvy či těchto VOP se stane neplatným či neúčinným, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní ustanovení VOP nebo smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.